Preambule

Het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer verwerkt persoonsgegevens (hierna te noemen “Persoonsgegevens”) over u wanneer u deze website (hierna te noemen de “Site”) gebruikt.
Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens respecteren wij de privacy van onze gebruikers en beschermen wij hun persoonsgegevens.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens en over uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de bepalingen die op dit gebied van toepassing zijn, in het bijzonder wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden bekend als “Informatique et libertés” in zijn laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Artikel 1 – Toepassingsgebied van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

In dit beleid worden de beginselen en richtlijnen uiteengezet voor de bescherming van Uw Persoonsgegevens, waaronder Persoonsgegevens die op – of via – de Site worden verzameld.

Het Bureau voor Toerisme en Congressen van Caen la mer verzamelt Persoonsgegevens (online, inclusief per e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Het begrip persoonsgegevens verwijst naar alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor hem of haar.

Niet-persoonlijke gegevens” is informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 – Opslagplaatsen van persoonsgegevens

Alle Persoonsgegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen, door onze web hosting provider:

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix – France
www.ovh.com

Artikel 3 – Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is: De Dienst voor Toerisme en Congressen van Caen la mer, 12 place Saint Pierre – 14 000 Caen; bepaalde technische diensten (hosting) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners (Iris Interactive). Overeenkomstig artikel 28 van de RGPD is deze dienstverlener gebonden door een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik van de hem toevertrouwde gegevens verbiedt dat niet in het dienstverleningscontract is voorzien en die hem verplicht technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen inzake veiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 – Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

Titel ;
Achternaam;
Voornaam ;
Bedrijfsnaam ;
E-mail adres ;
Postadres ;
Telefoonnummer; Plaats
Geolocatie ;
IP-adres ;

En alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de Site: bepaalde functies en kenmerken van de Site kunnen alleen worden gebruikt als u het Convention and Visitors Bureau Caen la mer bepaalde Persoonsgegevens verstrekt wanneer u de Site bezoekt of gebruikt. Het staat U vrij om al dan niet al Uw Persoonsgegevens of een gedeelte daarvan te verstrekken.

Indien u er echter voor kiest om deze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing het bereiken of op bevredigende wijze bereiken van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en functies van de Site niet naar behoren functioneren en/of kan u de toegang tot bepaalde pagina’s van de Site worden ontzegd.

Cookies en andere volgsystemen

De Site kan gebruik maken van cookies of andere technologieën die Persoonlijke Informatie kunnen verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om Persoonlijke en Niet-persoonlijke Informatie over Uw navigatie op de Site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven bestaan nadat U de verbinding met de Site hebt verbroken, om te worden gebruikt tijdens Uw volgende bezoeken aan de Site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra U de verbinding met de Site verbreekt).

Het Toerisme- en Congresbureau van Caen la mer gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door :

 • waardoor een dienst uw hardware kan herkennen, zodat u niet meer dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren;
 • de gebruikersnaam en het wachtwoord die U reeds hebt opgegeven te herkennen, zodat U ze niet op elke webpagina die erom vraagt opnieuw hoeft op te geven.

Het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer gebruikt cookies om het verkeer en de gegevens op de Sites te analyseren met het oog op :

 • het aantal gebruikers van de diensten te meten, om het gebruik ervan te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat zij snel op Uw verzoeken kunnen reageren;
 • het Bureau voor Toerisme en Congressen van Caen la mer te helpen begrijpen hoe gebruikers met de diensten omgaan om deze te verbeteren.

Het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer kan ook gebruik maken van de diensten van derde dienstverleners om de diensten voor zijn rekening uit te voeren en met name om :

 • Uw surfgedrag te analyseren en het publiek van de Sites en Applicaties te meten;
 • om Uw interesses te analyseren en U gerichte marketing- of reclameaanbiedingen voor te stellen;
 • u toestaan om inhoud van de Sites van de Toepassing met anderen op sociale netwerken te delen of om die anderen te laten weten wat u bekijkt of denkt (b.v., de “als”-knoop op Facebook)

In dat geval kunnen web beacons en cookies die door deze derde aanbieders worden verstrekt, worden gebruikt en opgeslagen. Bij de overdracht van de door deze cookies gegenereerde informatie zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór de geolokalisatie en vóór de opslag. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om Uw gebruik van de Site te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteit van de Site voor de Dienst voor Toerisme en Congres van Caen la mer, en om U betere diensten en reclame aan te bieden die zijn afgestemd op Uw behoeften. Zij zullen uw IP-adres niet in verband brengen met hun andere gegevens.

Wanneer U op de Site surft, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op Uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat U een cookie ontvangt, wordt U daarvan op de hoogte gesteld en kunt U beslissen of U het al dan niet aanvaardt. Door de Websites te blijven gebruiken, aanvaardt U uitdrukkelijk het gebruik van dergelijke cookies door het Office de Tourisme de Caen la mer en het Convention Bureau.

U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies automatisch worden geweigerd (met inbegrip van cookies die worden gebruikt voor het meten van het publiek). Als u dit doet, is het echter mogelijk dat bepaalde functies van de Site niet naar behoren functioneren en dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen of diensten van de Site.

Indien u uw gegevens wenst te wijzigen of te wissen, verwijzen wij u naar artikel 8: Uw rechten.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het plaatsen en lezen van cookies in te stellen.

Bewaring van gegevens

Naar gegevenstype :

 • Gegevens burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): max. 3 jaar ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar ;
 • Locatiegegevens = 48h ;

Wij bewaren Uw Persoonsgegevens slechts gedurende een periode die noodzakelijk is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z. gedurende maximaal 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die U met ons heeft gehad en die op Uw initiatief heeft plaatsgevonden.
Na het verstrijken van de bovenvermelde termijnen worden uw gegevens zuiver gewist of anoniem gemaakt.

Artikel 5 – Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt U Uw Persoonsgegevens op vrijwillige basis.
Persoonsgegevens worden over het algemeen verzameld ten behoeve van de activiteit van het Bureau voor Toerisme & Congressen van Caen la mer, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van het Bureau voor Toerisme & Congressen van Caen la mer, het beter afstemmen van de producten en diensten van het Bureau voor Toerisme & Congressen van Caen la mer op de behoeften van klanten of het voldoen aan de wettelijke rapportageverplichtingen, en andere soortgelijke activiteiten.

Het toeristenbureau van Caen la mer verzamelt en gebruikt uw Persoonsgegevens ten behoeve van zijn activiteit en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • Stuur nieuwsbrieven;
 • Beantwoorden van verzoeken om prijsopgaven en informatie;
 • Stuur brochures;
 • Geef zichtbaarheid aan evenementen;
 • Analyse van het verkeer op de site.

Behoudens de toepasselijke lokale wetgeving, geeft U, door het verstrekken van Uw e-mail adres, Caen la mer Tourist Office & Convention Bureau uitdrukkelijk toestemming om dit te gebruiken, samen met andere Persoonsgegevens die nuttig zijn om U commerciële of marketing berichten te sturen.

Caen la mer Tourist Office & Convention Bureau kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen op de Site).

Artikel 6 – Voorwaarden voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens

Verwerking” van Persoonsgegevens omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruiken, opslaan, vastleggen, overdragen, aanpassen, analyseren, wijzigen, rapporteren, delen en vernietigen van Persoonsgegevens zoals noodzakelijk onder de omstandigheden of zoals vereist door de wet.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking, en alleen voor de periode waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden in Frankrijk opgeslagen.

Artikel 7 – Links naar websites die niet worden beheerd door het Office de Tourisme de Caen la mer en het Congresbureau

De Site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

Caen la mer Tourist Office & Convention Bureau heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of over de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Dientengevolge wijst Caen la mer Tourist Office & Convention Bureau elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van Uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derden.

Artikel 8 – Doorgifte van persoonsgegevens

Als U de Site bezoekt vanuit een land buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, vestigen wij Uw aandacht op het feit dat U, door gebruik te blijven maken van de Site, die valt onder de Franse wetgeving, de bijbehorende Gebruiksvoorwaarden en dit Beleid, Uw Persoonsgegevens overdraagt aan de Europese Unie en dat U instemt met deze overdracht.

Uw Persoonsgegevens kunnen binnen het Bureau voor Toerisme en Congressen van Caen la mer openbaar worden gemaakt voor de in artikel 3 van dit Beleid uiteengezette doeleinden.

Het Convention and Visitors Bureau van Caen la mer mag Uw Persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Unie, mits zij, alvorens deze gegevens over te dragen, zich ervan vergewist dat de entiteiten buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Als het Toeristenbureau Caen la mer verneemt dat een derde partij aan wie het Toeristenbureau Caen la mer Persoonsgegevens heeft verstrekt voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 3 hierboven, Persoonsgegevens gebruikt of verstrekt op een manier die niet in overeenstemming is met dit Beleid of in strijd is met de toepasselijke wetgeving, zal het Toeristenbureau Caen la mer alle redelijke stappen ondernemen om dergelijk gebruik of dergelijke verstrekking te voorkomen of te stoppen.

U hebt ook het recht om het Bureau voor Toerisme en Congressen van Caen la mer al dan niet toestemming te verlenen om Uw Persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze Persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.

Het Caen la mer Convention and Visitors Bureau kan Uw Persoonsgegevens ook aan derden overdragen indien het Caen la mer Convention and Visitors Bureau van mening is dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is om technische redenen (bijvoorbeeld voor het hosten van diensten door een derde partij) of om haar wettelijke belangen te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van de verkoop van activa aan een derde onderneming, een wijziging in de zeggenschap of de gehele of gedeeltelijke liquidatie van het Caen la mer Convention and Visitors Bureau)

Daarnaast kan Caen la mer Convention & Visitors Bureau Uw Persoonsgegevens delen met de detailhandelaar waarvan U afhankelijk bent of die is toegewezen aan het gebied waar U zich bevindt, ten behoeve van de zakelijke activiteiten van Caen la mer Convention & Visitors Bureau. Caen la mer Convention & Visitors Bureau kan uw Persoonsgegevens ook delen met zakenpartners wanneer Caen la mer Convention & Visitors Bureau en de zakenpartner gezamenlijk een evenement sponsoren of deelnemen aan een marketingpromotie waar U aan deelneemt.

Caen la mer Tourism & Convention Bureau kan Uw Persoonlijke Gegevens openbaar maken indien daartoe verplicht door de wet of indien Caen la mer Tourism & Convention Bureau te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces (bijv. een bevelschrift, dagvaarding of ander gerechtelijk bevel) of om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Caen la mer Tourism & Convention Bureau, onze klanten, of het publiek te beschermen.

Indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kan het Bureau voor Toerisme en Congressen van Caen la mer Uw Persoonsgegevens ook delen met derden om U gerichte marketing of reclame aan te bieden.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of op een andere door het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer geschikt geachte wijze, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van de Groep Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer.

Artikel 9 – Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U hebt het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht om uw gegevens te laten wissen

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • trekt u de eerder gegeven toestemming in ;
 • u op legitieme gronden bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De uitoefening van dit recht is echter niet mogelijk wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is met het oog op de wet- of regelgeving en in het bijzonder bijvoorbeeld voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten.

Uw recht om gegevensverwerking te beperken

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de gevallen waarin de wet- en regelgeving voorziet.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Uw recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens

Met ingang van 25 mei 2018 hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens op grond waarvan dit recht kan worden uitgeoefend zijn :

 • alleen uw persoonsgegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonsgegevens of gegevens die geen betrekking op u hebben;
 • de declaratieve persoonsgegevens, alsmede de hierboven genoemde persoonlijke bedrijfsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals die welke door het zakengeheim worden beschermd.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst en tot persoonsgegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht heeft geen betrekking op afgeleide of afgeleide gegevens, die persoonsgegevens zijn die door het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer zijn gecreëerd.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien de verwerking van gegevens door ons is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten zonder dat dit gevolgen heeft voor de eerdere bewerkingen waarmee u hebt ingestemd.

Votre droit d’introduire un recours

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL sur le territoire français et ce sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel.

Votre droit de définir des directives post-mortem

Vous avez la possibilité de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données personnelles après votre décès et ce auprès d’un tiers de confiance, certifié et chargé de faire respecter la volonté du défunt conformément aux exigences du cadre juridique applicable.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Alle hierboven opgesomde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres: 12 Place Saint-Pierre, 14 000 Caen, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van uw adres;
 • via ons e-mailadres rgpd@caenlamer-tourisme.fr. Vervolgens zal u een procedure worden toegezonden om uw identiteit te valideren.

Note : les documents envoyés dans le cadre de cette procédure seront purement détruits, et les données potentiellement recueillies durant la procédure seront définitivement supprimée, à l’issue de cette dernière.

Aanvragen die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Wij verbinden ons ertoe deze verzoeken binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, tot een totaal van 3 maanden.

Als u een account hebt, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Niettemin kunnen wij, wat de uitoefening van het recht op informatie betreft, niet verplicht zijn daaraan gevolg te geven indien:

 • je hebt deze informatie al;
 • de registratie of mededeling van uw persoonsgegevens uitdrukkelijk bij wet is voorzien;
 • blijkt het doorgeven van informatie onmogelijk;
 • het verstrekken van informatie onevenredige inspanningen zou vergen.

Artikel 10 – Beveiliging en ontvangers van gegevens

Het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer draagt zorg voor de bescherming en beveiliging van de Persoonsgegevens die u verkiest aan haar te verstrekken, teneinde de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of aan onbevoegde derden worden bekendgemaakt.

Het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om elk verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of vernietiging van deze Persoonsgegevens te voorkomen. In het kader van deze beschermingsmaatregelen integreert het Bureau voor Toerisme en Congressen van Caen la mer technologieën die speciaal zijn ontworpen om de Persoonsgegevens tijdens de overdracht ervan te beschermen. Ondanks de inspanningen van Caen la mer Tourist Office & Convention Bureau om Uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kan Caen la mer Tourist Office & Convention Bureau echter niet de onfeilbaarheid van deze bescherming garanderen vanwege de onvermijdelijke risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van Persoonlijke Gegevens.

Aangezien alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot de werknemers en dienstverleners van het Office de Tourisme de Caen la mer en het Convention Bureau die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij deze verplichtingen niet nakomen.

Het is echter belangrijk dat U voorzichtigheid in acht neemt om ongeoorloofde toegang tot Uw Persoonlijke Gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van Uw wachtwoord en accountgegevens. Daarom moet U ervoor zorgen dat U uitlogt wanneer U dezelfde computer of terminal gebruikt.

Artikel 11 – Geschillenbeslechting

Hoewel het Bureau voor Toerisme en Congressen van Caen la mer redelijke maatregelen heeft genomen om de Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele technologie voor overdracht of opslag volledig waterdicht.

Het Bureau voor Toerisme en Congressen van Caen la mer hecht echter veel belang aan de bescherming van Persoonsgegevens. Als U reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van Uw Persoonsgegevens in gevaar is gebracht of dat er misbruik van is gemaakt, wordt U verzocht contact op te nemen met het Toeristenbureau & Congresbureau van Caen la mer op het volgende adres: rgpd@caenlamer-tourisme.fr.

Het Convention and Visitors Bureau van Caen la Mer zal klachten over het gebruik en de openbaarmaking van Persoonlijke Informatie onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de in dit Beleid uiteengezette beginselen.

Ongeoorloofde toegang tot of misbruik van Persoonsgegevens kan een overtreding van de plaatselijke wetgeving vormen.

Artikel 12 – Contact

Indien u vragen heeft over dit beleid, indien u geen informatie meer wenst te ontvangen van het Office de Tourisme et de Convention de Caen la mer of indien u uw Persoonsgegevens wenst te rectificeren, aan te vullen, bij te werken of te verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: rgpd@caenlamer-tourisme.fr.

Artikel 13 – Ingangsdatum en herzieningen van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt naar gelang van de behoeften van de Dienst voor Toerisme en Congressen van Caen la mer en de omstandigheden of indien de wet dit voorschrijft. Wij nodigen u dan ook uit de updates regelmatig te lezen.

Laatst gewijzigd: 19/01/2021